Formålet

... med Børnegårdens bestyrelse

Medlemmerne af bestyrelsen er med i beslutningerne om institutionens planlægning og drift. Det sker ved: At bestyrelsen inddrages i udarbejdelsen og godkendelsen læreplan.

  • At bestyrelsen får indsigt i budgetfordelingen i huset.
  • At et forældrevalgt bestyrelsesmedlem, som hovedregel, er repræsenteret ved ansættelse af fast pædagogisk personale. 

Forældrebestyrelsen er således med til at fastsætte de principper, der i dagligdagen er styrende for driften af institutionen.

Det er formanden, der indkalder til bestyrelsesmøder og udarbejder dagsorden i samråd med ledelsen. På bestyrelsesmøder er det ledelsens opgave at informere og medinddrage bestyrelsen i alle sager, der har relevans for bestyrelsen.

På bestyrelsesmøderne drøftes dagligdagen i Børnegården - ligesom eventuelle henvendelser fra forældre tages op. Andre eksempler på dagordenspunkter kan være:

  • Hvordan moderniseres legepladsen?
  • I hvilken grad skal Børnegården være "grøn institution"?   

Indkaldelser med dagsordenspunkter ophænges på forældrebestyrelsens opslagstavle i gangen ved hovedindgangen. Referaterne fra bestyrelsesmøderne kan hentes på kontoret.